Lagenko logo 2019

Diana Piech LAGENKO
ul. Cesarza 15/4,
30-427 Kraków
NIP 918-190-19-28,
REGON: 121536876

Konto bankowe
ING 13 1050 1445 1000 0092 3386 4371

Kontakt
zakupy@lagenko.pl
789-427-806

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Usługa Newsletter świadczona jest w ramach portalu funkcjonującego pod domeną lagenko.pl, który dostępny jest pod adresem https://www.lagenko.pl (zwanego dalej „Portalem”). Portal prowadzony jest przez Firma Handlowo-Usługowa LAGENKO Diana Piech z siedzibą w Krakowie przy ul. Cesarza 15/4, 30-427 Kraków, posiadającą numer NIP 918-190-19-28 oraz numer REGON 121536876.

Korzystanie z Usługi Newsletter jest dobrowolne

II. DEFINICJE

1) Portal – serwis internetowy stanowiący własność oraz prowadzony przez Właściciela Portalu, działający pod nazwą Lagenko.pl , dostępny pod adresem https://lagenko.pl.

2) Właściciel Portalu – Diana Piech

3) Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.

4) Dane Osobowe – dane Użytkownika (jego adres e-mail), pozwalające w sposób co najmniej pośredni na jego identyfikację.

5) Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa zawarta z chwilą Rejestracji pomiędzy Właścicielem Portalu a Użytkownikiem, na czas nieoznaczony, której przedmiotem jest świadczenie Usługi Newsletter na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

6) Rejestracja – moment zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, równoznaczny z podaniem przez Użytkownika jego adresu e-mail, celem zapisania się na Usługę Newsletter.

7) Usługa Newsletter – bezpłatna, periodyczna usługa świadczona w ramach Portalu, polegająca na wysyłaniu przez Właściciela Portalu na adres e-mail Użytkownika wskazany w procesie Rejestracji, wiadomości o charakterze informacyjnym, artykułów oraz porad branżowych, jak również Informacji Handlowych, a także ofert handlowych Właściciela Portalu i jego partnerów.

8) Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

9) Regulamin – niniejszy Regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności Polityką Prywatności.

III. ZAKRES I MOC WIĄŻACA REGULAMINU

Niniejszy Regulamin określa w szczególności warunki świadczenia oraz korzystania z Usługi Newsletter.

Warunkiem korzystania z Usługi Newsletter jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja, poprzez kliknięcie podczas Rejestracji na przycisk oznaczony jako „Akceptuję regulamin”. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Właściciel Portalu nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania z Usługi Newsletter. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony https://lagenko.pl.

Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany w ust. 3 powyżej.

IV. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Korzystanie z Usługi Newsletter możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Użytkownika następujących wymagań technicznych:

posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows,

zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, oraz

posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.

V. REJESTRACJA

Bezpłatna Rejestracja na Portalu jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Usługi Newsletter.

Rejestracja polega na podaniu przez Użytkownika swojego adresu e-mail, poprzez wpisanie go w odpowiednie pole (okienko) zamieszczone na stronach internetowych Portalu, oznaczone jako „adres e-mail”.

Dla skutecznej Rejestracji konieczne jest potwierdzenie przez Użytkownika akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wyrażenia zgody na stosowanie wszystkich jego postanowień, poprzez zaznaczenie aktywnego okienka (check box), oznaczonego jako „Akceptuję regulamin serwisu”, znajdujących się obok pola, o którym mowa w ust. 3 powyżej.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność względem Właściciela Portalu oraz innych Użytkowników za podanie nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych Danych Osobowych.

Użytkownik obowiązany jest uaktualniać na bieżąco podane Dane Osobowe. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie ciążących na nim obowiązków, jeżeli są one wynikiem błędnych lub nieaktualnych Danych Osobowych podanych przez Użytkownika.

Rejestracja na Portalu jest równoznaczna z zawarciem pomiędzy Właścicielem Portalu a Użytkownikiem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa w zdaniu powyżej, Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w formie listu poleconego na adres ul. Cesarza 15/4, 30-427 Kraków.

VI. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTER

Usługa Newsletter świadczona jest przez Właściciela Portalu. Nadawcą wiadomości e-mail wysyłanych w ramach Usługi Newsletter może być sam Właściciel Portalu, jak również inne podmioty świadczące na rzecz lub w imieniu Właściciela Portalu usługę wysyłki wiadomości elektronicznych.

Usługa Newsletter jest usługą bezpłatną.

Usługa Newsletter obejmuje w szczególności przesyłanie Użytkownikom wiadomości o charakterze informacyjnym, artykułów i porad branżowych, a także Informacji Handlowych, ofert handlowych czy biuletynów elektronicznych, dotyczących działalności samego Właściciela Portalu, jak i jego partnerów i kontrahentów, na podany przez Użytkowników w procesie Rejestracji adres e-mail.

Każda elektroniczna wiadomość wysłana w ramach Usługi Newsletter winna zawierać dane nadawcy, należycie wypełnione pole „temat” określające treść elektronicznej przesyłki, a także informację o sposobie zrezygnowania z Usługi Newsletter, zgodnie z ust. 5 poniżej.

Użytkownik może zrezygnować z Usługi Newsletter poprzez kliknięcie linku obecnego w stopce każdej elektronicznej wiadomości wysyłanej w ramach Usługi Newsletter. Złożenie oświadczenia o rezygnacji z Usługi Newsletter w sposób wskazany w zdaniu powyżej jest jednoznaczne z rozwiązaniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Użytkownicy mogą składać Właścicielowi Portalu reklamacje dotyczące nienależytego świadczenia przez niego w ramach Portalu Usługi Newsletter, na zasadach wskazanych w niniejszym Rozdziale.

Reklamację składa się w formie listu poleconego wysłanego na adres ul. Cesarza 15/4, 30-427 Kraków lub w formie wiadomości elektronicznej przesłanej na adres e-mail zakupy@lagenko.pl.

Składając reklamację należy podać co najmniej następujące dane:

adres poczty elektronicznej Użytkownika podany przez niego w procesie Rejestracji oraz adres poczty elektronicznej, na który Użytkownik chce otrzymać odpowiedź na złożoną reklamację, jeżeli jest inny niż ten, o którym mowa powyżej, oraz

zwięzłe podanie okoliczności uzasadniających składaną reklamację (w tym wskazanie czego reklamacja dotyczy).

Właściciel Portalu zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację, w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia jej otrzymania. W przypadku bezskutecznego upływu powyższego terminu uznaje się, iż Właściciel Portalu uznał reklamację w całości.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Właściciel Portalu przetwarza Dane Osobowe Użytkowników wyłącznie w celu związanym z realizacją Usługi Newsletter.

Właściciel Portalu zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne, odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych Osobowych przekazanych mu przez Użytkowników.

Zasady przetwarzania przez Właściciela Portalu Danych Osobowych podanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z Usługi Newsletter, określa Polityka Prywatności, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa polskiego.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Portalu a Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postawieniami odpowiednich przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Portalu a Użytkownikiem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Portalu.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa polskiego.

Newsletter

BĄDŹ NA BIEŻĄCO
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA